Back

Helse - Helse, Sør-Øst, Nord, Vest, Mental Helse, Midt-Norge, Abenomask, Det norske revmatismeråd, Etylglukuronid, Krummerik, Univadis ..                                               

Helse

Se Helse Ditmarsken for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag. Den biomedisinske ...

                                               

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Sør-Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning er ca. 82 milliarder kroner i 2018. Helse Sør-Øst er med sine ca. 80 000 ansatte Norges største arbeidsgiver. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsted i Oslo, Skien og Tønsberg.

                                               

Helse Nord

Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og på Svalbard. Administrasjonen i Helse Nord ligger i Bodø. Cecilie Daae er foretakets administrerende direktør og Renate Larsen er foretakets styreleder. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester. Helse Nord er organisert i seks helseforetak. Foretakene har egne styrer og er selvstendige rettssubjekter. Nordlandssykehuset. Universitetssykehuset Nord-Norge. Helgelandssyk ...

                                               

Helse Vest

Helse Vest RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Vest har det overordnede ansvaret for de spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland. Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør fra 2020 etter Herlof Nilssen som ledet Helse Vest fra etableringen i 2001. Budsjettet for regionen for 2008 var på ca. 16.7 milliarder. Helse Vest har samlet all IKT virksomhet i det heleide datterselskapet Helse Vest IKT AS.

                                               

Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har 19 fylkeslag og 260 lokallag over hele landet. Mental Helse har om lag 7500 medlemmer. 3. september 1978, under Øystein Vinje sin ledelse ble "Norsk Forening For Mental Helse" stiftet. Øistein Vinje ble foreningens første leder – 150 mennesker deltok. Økonomien var vanskelig de første årene. I 1981 ble det bevilget penger fra sosial og helsedepartmentet. I 1983 kom Norsk Forening for Mental Helse på statsbudsjettet og det ble avsatt midler til kampanjen "Sna ...

                                               

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fire helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Sykehusapotekene i Midt-Norge. Totalt driver foretaket ni sykehus, fire apotek og fire rusbehandlingsinstitusjoner, i tillegg til en rekke mindre enheter. Helseforetaket har cirka 14 000 ansatte og forvalter budsjetter for over sju milliarder kroner. Administrerende direktør siden 2015 er Stig Arild Slørdahl.

                                     

Helse

 • Se Helse Ditmarsken for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk
 • Helse Sør - Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak RHF Helse Sør - Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing
 • Helse Vest RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak RHF Helse Vest har det overordnede ansvaret for de spesialisthelsetjenesten i
 • Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak RHF Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord - Norge og på Svalbard
 • landet. Mental Helse har om lag 7500 medlemmer. 3. september 1978, under Øystein Vinje sin ledelse ble Norsk Forening For Mental Helse stiftet. Øistein
 • Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fire helseforetak: Helse Nord - Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Sykehusapotekene i Midt - Norge
 • Helse Stavanger HF er ett av fem helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene
 • Helse Bergen HF er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene
 • den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt - Norge. Hovedoppgavene til Helse Møre og Romsdal er pasientbehandling, utdannelse av helsepersonell
 • Helse Fonna HF administrerer sykehus og institusjoner i Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger. Helse Fonna er ett av fem lokale helseforetak underlagt
 • undersøkelseskommisjon for helse - og omsorgstjenesten Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter Helse Nord Helse Midt - Norge Helse Vest Helse Sør - Øst Vinmonopolet
                                     
 • Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane, og eies av det statlige Helse Vest. Helse Førde ble opprettet i 2002, og overtok
 • Helse - og oppvekstfag eller helse - og sosialfag er dels en samlebetegnelse på visse fag og profesjoner, og dels et program i videregående skole. Som samlebetegnelse
 • Helse Sør var et av den norske stats regionale helseforetak RHF fram til det 1. juni 2007 ble slått sammen med Helse Øst til Helse Sør - Øst. Helse Sør
 • Helse Øst var et av den norske stats regionale helseforetak RHF fram til det 1. juni 2007 ble slått sammen med Helse Sør til Helse Sør - Øst. Foretaket
 • Stortingets helse - og omsorgskomité er en fagkomité i Stortinget. Den behandler saker om helsetjenester, pleie - og omsorgstjenester, folkehelsearbeid
 • Helse Nord - Trøndelag HF er en del av helseforetaksgruppen i Midt - Norge med Helse Midt - Norge RHF som eier. Helse Nord - Trøndelag HF ledes av eget styre
 • Helse Nord IKT HF er et helseforetak eiet av Helse Nord RHF med ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT - systemer for sykehusene i Nordland
 • Helse miljø og sikkerhet HMS er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.
 • det tidligere Departementet for helse utdannelse og velferd, og ble aktivert 4. mai 1980. Departementet ledes av helse - og omsorgsministeren. Budsjettinformasjon
                                     
 • internasjonal helse ved Universitetet i Bergen UiB ble etablert i 1988. Siden januar 2013 er senteret tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Helse er en kommune i kretsen Ditmarsken i delstaten Schleswig - Holstein, Tyskland. Helse ligger i Marne - Nordsjøs amt, og i Marnelands amt inntil 1. januar
 • Kompetansesenter for IT i helse - og sosialsektoren AS KITH var et norsk aksjeselskap eid av Helse - og omsorgsdepartementet, Arbeids - og inkluderingsdepartementet
 • og Skjervøy. Totalt har Institutt for helse - og omsorgsfag ca. 1000 studenter og 100 ansatte. Institutt for helse - og omsorgsfag tilbyr en rekke helsefaglige
 • gi Direktoratet for e - helse en tydeligere myndighetsrolle. Kompetansesenter for IT i helse - og sosialsektoren Nasjonal IKT Helse Vest IKT Færre etater
 • Helse Vest IKT AS HVI er leverandør av IKT - tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest IKT ble etablert i 2005 da IKT - avdelinger
 • USAs helse - og omsorgsminister Secretary of Health and Human Services er sjef for Helse - og omsorgsdepartementet i USAs regjering og har ansvar for føderal
 • Helse Vest Innkjøp HF var et helseforetak eiet av Helse Vest. Det ble stiftet 7. april 2015 og hadde ansvar for anskaffelse av varer og tjenester. Den
 • Olaf Helset født 28. juli 1892 i Nannestad, død 21. august 1960 i Oslo var en norsk general og idrettsleder. Olaf Helset var sønn av læreren Peder Helset
 • nåværende form i 2014. EACH har fire løpende programmer: Helse bidrar til å fremme bedre innbyggernes helse og et godt helsevesen Forbruker: bistår forbrukerne
Abenomask
                                               

Abenomask

Abenomask er et japansk politisk ord formet etter statsminister Shinzo Abes navn. Ordet benyttes i to betydninger i Japan: Selve munnbindet som fordeles i henhold til beslutningen. Den japanske regjerings beslutning om å gi hver japansk husstand gjenbruks munnbind Denne beslutningen var del av landets tiltak ved utbruddet av COVID-19.

                                               

Det norske revmatismeråd

Det norske revmatismeråd var et samarbeidsorgan for Norsk revmatologisk forening, Norsk revmatikerforbund og Norske kvinners sanitetsforening. Rådet hadde som formål å fremme forebygging og behandling av revmatiske sykdommer, i tillegg til forskning henimot de samme områder. Rådet var en videreføring av Det norske revmatismeutvalg av 1946.

Etylglukuronid
                                               

Etylglukuronid

Etylglukuronid er en metabolitt av etylalkohol dannet etter konsum av etanol, som ved å innta alkoholholdig drikke. Det brukes som en biomarkør for å teste for alkoholbruk eller overvåke alkoholkonsum i situasjoner hvor dette er ulovlig eller begrenset, som i militæret, ved rusklinikker osv.

                                               

Krummerik

En krummerik er en penis som er skjev når den er erigert. Skjevheten skyldes ofte medfødte eller ervervede ujevnheter i tunika, som er en bindevevshinne rundt penis. Tilstanden kan gjøre det smertefullt og / eller vanskelig å gjennomføre samleie. Tilstanden kan i mange tilfeller behandles ved et enkelt kirurgisk inngrep.

                                               

Univadis

Univadis er en medisinsk portal for leger levert av MSD. Tjenesten er passordbeskyttet og gratis for alle leger som praktiserer medisin i Norge. Tjenesten tilbyr verdens mest detaljerte anatomiske atlas, verdens beste medisinske søkemotor, over 4000 medisinske bilder, mer enn 300 gratis medisinske kurs fra BMJ learning og mye mer.

                                               

Økologiske velværeprodukter

Økologiske velværeprodukter er basert på økologiske fremstilte råstoffer. Økologiske velværeprodukter inneholder hverken syntetisk parfyme, syntetisk farge, mineraloljer eller parabener. De er produsert på en miljøvennlig måte, inneholder ikke genmodifiserte organismer og de er ikke testet på dyr.

Users also searched:

helse,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →