Back

Norskopplæring - Introduksjonsloven, Voksenopplæring, Morsmålslærer, Stasjonsfjellet skole, Fagbokforlaget, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nils Ulvund ..                                               

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne innvandrere til Norge bedre mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og økonomisk selvstendighet. Loven etablerer et introduksjonsprogram som visse kategorier nyankomne innvandrere har plikt til å delta i. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltagelse i yrkeslivet. Det følger av lovens paragraf 4 at programmet skal være helårlig og på full tid. Introduksjonsloven ble vedtatt 4. juli 2003 og trådte i kraft 1. s ...

                                               

Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud for få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for få en rikere fritid. Opplæringstilbudene følger nivåene i utdanningssystemet, slik som grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I tillegg kommer fritidsrettede kurs som er uavhengig av læreplanverk for offentlig opplæring.

                                               

Morsmålslærer

Morsmålslærere eller tospråklig lærer, er en type lærere som kan gi opplæring i to språk eller flere. Dette kan være majoritetsspråket i landet, for eksempel norsk, og et minoritetsspråk, for eksempel arabisk eller urdu. Det kan være ulike årsaker til at en elev trenger morsmålsopplæring, men i Norge er det som oftest fordi de er underlagt opplæringsloven § 2- 8, fra Kunnskapsløftet, som sier at elevene har rett til undervisning i morsmålet sitt frem til de har tilstrekkelig med norskferdigheter til å følge undervisningen på norsk.

                                               

Stasjonsfjellet skole

Skolen ble på sensommeren 2003 foreslått nedlagt innen 1. august 2004 med den begrunnelse at den var for liten og at det var plass til disse elevene på andre skoler i nærmiljøet. Byrådet trakk dette forslaget mandag 24. november 2003, blant annet etter en demonstrasjon i form av fakkeltog torsdag 30. oktober 2003. Skolen har et pedagogisk samarbeid med Høybråten Barneskole, og tar i mot elever derfra. I 2014 ble skolen utvidet med nytt bygg. De gamle byggene fikk samtidig rehabilitert fasade, tak og vinduer. Skolens kapasitet er etter ombyggingen gått fra 100 til 120 elever pr. årstrinn, t ...

                                               

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet, barnehage, grunnskole, videregående, fagskole og høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring. Fagbokforlaget har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Sopot. Forlaget ble startet av i 1992 av Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, og omsatte i 2015 for ca. 382 millioner i året. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, som også inkluderer forlaget Vigmostad & Bjørk ...

                                               

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006, og er tildelt oppgaver som tidligere lå under Utlendingsdirektoratet, herunder Følge opp introduksjonsloven, forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet. Følge opp regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente. Være ...

                                               

Nygård skole (Bergen)

Nygård skole er en kommunal grunnskole for voksne og voksenopplæringsskole i Bergen sentrum. Siden 1985 har skolen vært byens mottaksskole for alle nyankomne fremmedspråklige elever som skal ha sin første norskopplæring. Skolen har 2 avdelinger: Grunnskolen for barn fra 1-10 klassetrinn, der elevene fikk grunnleggende norskferdigheter gjennom tospråklig opplæring, lærte å være elev i norsk skole, og fikk kartlagt sin fagkompetanse. Denne virksomheten ble avviklet i 2016, og grunnskoleelever blir nå sendt til mottaksskoler i kommunen. Eksamensrettet Grunnskole - som tidligere het Grunnskole ...

                                               

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er et krav for elever som etter kartlegging viser at de har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk. Elevene har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring, og om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne retten gjelder til man har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Når en elev har tilstrekkelig ferdigheter i grunnleggende norsk, skal eleven ifølge Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsmateriell for eksempel kunne: Delta i samtaler og medvirke til å hol ...

                                               

Norsk (skolefag)

Norsk er et obligatorisk gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal gi eleven kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk språk, samt språkhistorie, litteraturhistorie og andre sider ved faget. Det undervises i både hovedmål og sidemål, det vil si bokmål og nynorsk, der plasseringen av målformene avgjøres dels av kommunens valg av målform og dels av enkeltelevers preferanser. Med dette menes det at elever selv kan velge hvilket mål de vil ha som hovedmål. Elever som ikke ønsker sidemål kan klage til ordføreren i sin kommune, og med det slippe opplæring i dette. For ...

                                               

Norsk språktest

Norsk språktest ble startet på slutten av 1980-tallet og er et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitetet i Bergen. Frem til 2014 utviklet Norsk språktest tre tester i norsk for voksne innvandrere: Norskprøve 2, Norskprøve 3 og Test i norsk – høyere nivå. Norskprøve 2 og Norskprøve 3 ble i 2014 erstattet av Norskprøven, som blir utviklet av Kompetanse Norge. Norsk språktest utvikler fremdeles Test i norsk – høyere nivå. Dette er en test som måler språkferdigheter på nivåene B2 og C1 slik de er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk. Hovedmålgruppe ...

                                               

Norske rettskrivninger

Rettskrivinga av 1917 var en reform av norsk skriftspråk som omfattet både bokmål og nynorsk, den gang kalt riksmål og landsmål. I riksmål avløste 1917-rettskrivinga 1907-rettskrivinga. I landsmålet avløste den 1910-rettskrivinga.

                                               

Test i norsk - høyere nivå

Test i norsk – høyere nivå, også kalt "Bergenstesten", er en ferdighetsprøve i norsk som andrespråk. Testen måler språkferdigheter som svarer til nivåene B2 og C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk. Testen blir utviklet ved Norsk språktest, som er et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitetet i Bergen. Det finnes både en skriftlig og en muntlig test. Dette er separate tester som kan tas uavhengig av hverandre. Man kan ta testen både på bokmål og nynorsk. Hovedmålgruppen for Test i norsk – høyere nivå er innvandrere som trenger å dokumentere språkferdigh ...

                                     

Norskopplæring

 • Introduksjonsloven fullt navn: lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne
 • med større behov for spesialundervisning og en avdeling for særskilt norskopplæring Ullerål Hønefoss Hov ungdomsskole norsk Ringerike kommune. 9
 • og plikt til norskopplæring i et bestemt omfang og iht tidsfrister. Opplæringen tilbys av hjemkommunen til innvandreren. Norskopplæringen har som formål
 • De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring. Fagbokforlaget har hovedkontor
 • godkjennelse Antall elever 299 Antall ansatte 44 Elever med særskilt norskopplæring 10, 4 Elevfravær 4, 4 Pål Ambjørnsen Stette Beate Kase Pedersen Simon
 • muntlig. Det var også et mål å legge et godt grunnlag for å fortsette med norskopplæring og bygge opp en positiv innstilling til faget norsk slik at elevene
 • ordinært arbeidsliv. Bedriftens tjenesteområder omfatter jobbsøkerkurs, norskopplæring ungdomskurs og oppfølgingstiltak. Bedriftsakademiet har hovedkontor
 • lokalpolitikken for Senterpartiet og har jobbet for at asylsøkere skal få norskopplæring på nynorsk. Virtual International Authority File, oppført som Ulvund
 • rasisme, arrangerte ekteskap, undertrykking av kvinner, barneoppdragelse, norskopplæring og utfordringene som knytter seg til å være muslim i Vesten. Abid Raja:
                                     
 • Utlendingsdirektoratet, herunder samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
 • introduksjonsregister, et norsk register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram Norsk intensivregister, et norsk medisinsk kvalitetsregister
 • 2 - 8 kan elever med annet morsmål enn norsk og samisk søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige
 • grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa
 • skule. Skolen hadde også spesialundervisning for funksjonshemmende og norskopplæring for innvandrere med ujevne elevtall. Den tidligere fylkesmann og politiker
 • nyankomne fremmedspråklige elever innvandrere som skal ha sin første norskopplæring Skolen har 2 avdelinger: Grunnskolen for barn fra 1 - 10 klassetrinn
 • Sørøst - Norge og sakprosaforfatter av bøker om litteraturhistorie og norskopplæring Han har også skrevet artikler om norskdidaktikk og om forfatterene
 • til opplæring etter Opplæringsloven 2 - 8. Dette innebærer særskilt norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne
 • fotpleie og fysioterapi. Det kommer folk fra hele verden for å få norskopplæring på Skullerud. Artist Arif rapper Artist Maria Mena Villmarks - og ekspedisjonfarer
 • som ble gitt, varierte fra omsorgsveiledning, terapi, sosial trening, norskopplæring med mer. marte meo - veiledning ble brukt for å forsterke samspillet mellom
 • fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og fagopplæring før oppstart på Vg1. Tilbudet skal gi elevene et best
 • undervisningssektor. Kommunens introduksjonssenter, som blant annet tilbyr norskopplæring for fremmedspråklige, holder til på Fjellheim. I en periode på 1990 - tallet
                                     
 • Han mottok i 1926 Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid med norskopplæring blant kvener i Vadsø og øvrige Finnmark. Skogsholm er skiløperen Vegard
 • en etasje på Morellbakken til Kuben videregående skoles tilbud innen norskopplæring for minoritetsspråklig ungdommer fra 16 til 19 år med kort botid i Norge
 • diskusjoner på forum, i tillegg til dette finnes det annonser, avdeling for norskopplæring og mange tjenester som er dedikert polakker i Norge, f.eks. erstatninger
 • med masteroppgaven Musikk og andrespråk. Om musikk som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarn Masteren ble nominert til en
 • videregående opplæring for elever med forholdsvis kort botid i Norge Norskopplæring for minoritetsspråklige elever fra 16 til 19 år, på avdeling Ullevål
 • innvilget statsborgerskap dersom enkelte krav som for eksempel obligatorisk norskopplæring er oppfylte. Danske, finske, islandske og svenske statsborgere har ved
 • videregående skoles avdeling for minoritetsspråklig opplæring MO som tilbyr norskopplæring for ungdom 16 19 år delte bygget med Tokerud skole. Fra høsten 2016
 • skraphandleren, og etablert seg på Grønland. Rakel jobber for at de skal få både norskopplæring og trivelige uteområder. Azad og hans familie bor også i blokken, men
 • har elever med et annet morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt norskopplæring Frem til elevene har nok norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen
Hov ungdomsskole
                                               

Hov ungdomsskole

Hov ungdomsskole er en ungdomsskole beliggende ca. 5 km fra Hønefoss sentrum i nordlig retning. Skolen favner elever fra barneskolene Hønefoss og Ullerål i Hønefoss. Skolen er også tilpasset personer med funksjonshemminger. Skolen har en egen avdeling for elever med større behov for spesialundervisning og en avdeling for særskilt norskopplæring.

                                               

Bedriftsakademiet

BedriftsAkademiet AS ble stiftet 14. oktober 1992 og er en tjenesteleverandør for NAV. Bedriften har spesialisert seg på å tilbakeføre personer med nedsatt arbeidsevne til ordinært arbeidsliv. Bedriftens tjenesteområder omfatter jobbsøkerkurs, norskopplæring, ungdomskurs og oppfølgingstiltak.

                                               

Nils Ulvund

Nils Ulvund er en norsk lærer og bonde. Fra 2005 til 2006 var han leder i Noregs Mållag. Ulvund har også vært nestleder i mållaget og leder for lokallaget i Sunndal. Han har vært aktiv i lokalpolitikken for Senterpartiet og har jobbet for at asylsøkere skal få norskopplæring på nynorsk.

                                               

Talsmann (bok)

Talsmann er tittelen på en selvbiografisk sakprosabok skrevet av den pakistansk-norske advokaten og politikeren Abid Raja. Boka kom ut på Aschehoug forlag i 2008. Raja gir i boka et personlig bilde av sitt møte med religiøs fundamentalisme, rasisme, arrangerte ekteskap, undertrykking av kvinner, barneoppdragelse, norskopplæring og utfordringene som knytter seg til å være muslim i Vesten.

                                               

NIR

NIR kan være en forkortelse for NI Railways, et nord irsk jernbanseselskap. Norsk intensivregister, et norsk medisinsk kvalitetsregister. Nasjonalt introduksjonsregister, et norsk register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram. Andre betydninger Nir, er også flere stedsnavn i Iran Nir persisk: نير‎. Nir kan også referere til et hebraisk fornavn, på for eksempel Nir Bitton eller Nir Baram.

                                               

1-årig forberedende Vg1

1-årig forberedende Vg1, også omtalt som forberedende videregående opplæring, er et utdanningstilbud for elever med utdanning tilsvarende norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra utlandet, men som har få i Norge. Tilbudet er tilpasset elever som trenger et ekstra år med norskspråklig styrking før oppstart i ordinært videregående trinn 1. Utdanningen er unik til Osloskolen hvor tilbudet gis ved Oslo handelsgymnasium og Kuben videregående skole.

Users also searched:

norskopplæring,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →