Back

Norske dialekter - Norske dialekter, Dialekt, Norsk, Østnorsk, dialektgruppe, Vestlandsk, Stavanger-dialekt, Amerikanorsk, Bygdemål, Fosendialekt, Jølstramål ..                                               

Norske dialekter

Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen. Disse hovedgruppene deles vanligvis videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk. Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe. Dialektene er stort sett innbyrdes forståelige, men har allikevel betydelige forskjeller seg imellom når det gjelder uttale, grammatikk, syntaks og ordforråd. I tillegg til de norske dialektene finner man talem ...

                                               

Dialekt

Dialekt og målføre betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukerne, definert geografisk. En dialekt er i faglig forstand et talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet. Så å si alle språk snakkes i ulike geografiske varianter, dvs. de har ulike dialekter. Ikke alle talemål regnes som dialekter, og et målføre må ikke forveksles med en målform. Andre språkvariasjoner i tillegg til dialekt, standardspråk nasjonale og regionale og sosiolekt er sjargonger, som har sine forskjeller innen ordforrådet, slang eller pidg ...

                                               

Norsk

"Norsk" kan også vise til skolefaget norsk eller noen tilknyttet Norge og nordmenn Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen. Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten. Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia. Norsk kan føres tilbake til de vestnordiske dialektene av norrønt, som også islandsk og færøysk har utgått fra, men avstanden til disse øynordiske språkene er i dag langt større enn avs ...

                                               

Østnorsk (dialektgruppe)

Østnorsk er ei av to store dialektgrupper innen norske dialekter. Den består i hovedsak av de tradisjonelle dialektene på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre, og er et grunnleggende skille innenfor det norske dialektområdet. Den andre store dialektgruppa er vestnorsk. Skillet faller sammen med det geografiske skillet Langfjella utgjør, og hovedkriteriet for forskjellen gir jamvektsloven. Oppdelinga er basert på at østnorske dialekter har såkalt kløyvd infinitiv noen infinitiver ender på -e, andre på -a, mens i de øvrige har infinitivene alltid samme endelse, -e, -a, eller ingen.

                                               

Vestlandsk

Vestlandsk eller vestlandske dialekter er en samlebetegnelse for de dialektene som blir snakket på Vestlandet i området fra Romsdal i nord til Agder i sør. Disse dialektene kan en videre dele inn i nordvestlandske dialekter, sørvestlandske dialekter og sørlandske dialekter.

                                               

Stavanger-dialekt

Bokmål – stavanger-dialekt Hva – ka Hvor – kor Hvem – kem / kenn / kim Hvorfor – koffår / kaffår / keffår Hvordan – koss / kossen Når - når / ka ti

                                     

Norske dialekter

 • Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper
 • ulike dialekter Ikke alle talemål regnes som dialekter og et målføre må ikke forveksles med en målform. Andre språkvariasjoner i tillegg til dialekt standardspråk
 • eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia. Norsk kan føres tilbake til de vestnordiske dialektene av norrønt, som også islandsk og færøysk
 • er ei av to store dialektgrupper innen norske dialekter Den består i hovedsak av de tradisjonelle dialektene på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre
 • videre dele inn i nordvestlandske dialekter sørvestlandske dialekter og sørlandske dialekter Nordvestlandske dialekter har e - infinitiv, og strekker seg
 • på Stavanger - dialekt Erling Jensen skrev i 2009 dialektboka Ska sei Boken kom ut i ny utgave i 2015. HiT: Sørvestlandske dialekter Arkivert fra
 • østlandsmål, østlending eller østlandsdialekt er et samlebegrep som omfavner norske dialekter i motsetning til standard østnorsk, som tales på Østlandet Viken
 • særtrekk ved bergensk er mangelen på hunkjønn. Alle substantiv som på andre dialekter regnes som hunkjønn blir bøyd på samme måte som hankjønnsord. Eksempler:
 • Det Norske Samlaget er et norsk forlag som utgir bøker og tidsskrift på nynorsk og norske dialekter Selskapets formål er å utvikle, forvalte og spre
 • Lillehammer, akkurat som på dialektene i Røros, Hedmark, Vestoppland, Numedal og Vestfold. Døl er en av tre norske dialekter som har bevart flest trekk
                                     
 • Eiker - dialekta er ei dialekt som snakkes i Eiker - bygdene i Viken fylke. Som mange andre dialekter er den i ferd med å dø ut, fordi man slutter å bruke
 • bære kort rotstaving og har i dialekter med jamvekt derfor blitt til bera, bær r a eller liknende. I enkelte dialekter virker også jamning, det vil si
 • Bøhering eller bømål er den tradisjonelle dialekten i Bø i Telemark. Bøhering er en av de norske dialektene som har bevart flest trekk fra gammelnorsk
 • tilhører den østnorske dialektgruppen. Noen fellestrekk med andre østnorske dialekter er jamning, lavtone - setningsmelodi og retroflekse konsonanter. Andre trekk
 • sørlandsdialekt er fellesbetegnelse for dialektene som snakkes i Agder. Helt vest i Agder har dialektene innslag av dialekter fra Sør - Rogaland, mens innslagene
 • brukte ulike norske dialekter som til dels lå langt fra det klokkerdanske skriftspråket. Det kom snart spede forsøk på å utvikle et nasjonalt norsk språk, som
 • forbindelser. a b c d e no dialekter på Hadeland i Store norske leksikon, hentet 3. mars 2015 no Hadelandsdialekt i Store norske leksikon, hentet 23. mars
 • Gammelnorske dialekter var dialekter i gammelnorsk, språket som ble talt og skrevet i Norge i middelalderen. Det var lenge ukjent at gammelnorsk hadde
 • Norske Videnskaps - Akademi i 1950. Gimsøy - målet. Fonologi og orddannelse 1933 Norske dialekter Hefte 1 - 3 1946 1948 Hovedinndelingen av norske dialekter
 • Det norske Folkesprogs Grammatik er en bok av Ivar Aasen skrevet i 1848. Boken beskriver det tungemålet som ble brukt av størstedelen av det norske folket
                                     
 • For ordboken med samme navn for dialekter og nynorsk se Norsk Ordbok Norsk ordbok er en ordbok for riksmål og moderat bokmål. Ordboken er utarbeidet av
 • Dialekter av nahuatl tar for seg dialektene av det uto - aztekiske språket nahuatl, og beskriver vanskelighetene med å sette klare grenser mellom dialektene
 • Norske Folkeeventyr er en samling av norske folkeeventyr. Eventyr er en - eller flerepisodiske folkelige prosafortellinger, med internasjonal spredning
 • Det Norske Teatret er et teater som spiller dramatikk på nynorsk og norske dialekter Teatret ligger i Oslo og ble grunnlagt 22. november 1912 med Hulda
 • står igjen i disse dialektene Dette illustreres i følgende eksempler: Denne svarabhaktivokalen er mest til stede i de nevnte dialekter og finnes bare sporadisk
 • Hvordan norsk høres ut for innvandrere Dialekter Norsk i forhold til dansk og svensk Norrøne språk Hvordan vi fikk taleevne Skarring Den norske tellemåten
 • Det Norske Akademis ordbok. Norsk Riksmålsordbok er en referanseordbok som søker å dokumentere alt norsk språk tale dialekter og skrift som ikke er spesifikt
 • höchstalemannische dialekter er vanligvis uforståelige for brukere av standardtysk, delvis sågar for brukere av andre hoch - eller höchstalemannische dialekter Motsatt
 • Kajkavisk kroatisk: kajkavica, kajkavski, kajkavština er en av tre dialekter i det kroatiske språk. De to øvrige er štokavisk som benyttes som standardspråk
 • forståelige dialekter men transplantert inn i et område der det skiller seg ut fra dialektene som omgir det. For eksempel hadde dansk - norsken i motsetning
                                               

Amerikanorsk

Amerikanorsk, også kalt Midtvestmål er navnet på de norske dialektene som tales av den norskspråklige befolkningen i Midtvesten i USA. Dialekten kan deles inn i bl.a. chicagomål og illinoismål. Amerikanorsk er kategorisert som en østnorsk dialekt, men har også fått en del låneord fra amerikansk engelsk.

                                               

Bygdemål

Bygdemål er tradisjonelt sett dialekter som snakkes utenfor byene, i den grad disse skiller seg fra talemålene som snakkes der. Motsatsen er bymål. Bygdemålene er gjerne løsere knyttet til standardmålene og såkalt dannet dagligtale. De skiller seg også i større grad fra standard bokmål og nynorsk, gjennom bredere lydlig variasjon, enn bymål gjør i det samme området.

                                               

Fosendialekt

Fosendialekt eller fosning er den undergruppa av uttrøndske dialekter som blir snakka i det meste av landskapet Fosen. Karakteristiske drag ved fosendialekten inkluderer tiljamning, a-endelse i bunden form av svake hunkjønnsord, tjukk l av historisk l og rð, mye apokope i ord med lang rotstavelse, og, særlig i yngre mål, mer eller mindre fullt tap av dativ.

                                               

Jølstramål

Jølstramål er det gamle språkmålet blant jølstringer. Jølster kommune har to senter i hver sin ende av Jølstravatnet, og målet har variert mellom den indre og nedre delen i området. I senere tid har målet generelt blitt mer utvannet og påvirket av innflyttere fra andre deler av landet, både til Jølster og til Førde, som fungerer som et senter for indre Sunnfjord.

                                               

Kristiansundsdialekt

Kristiansundsdialekt er ei norsk dialekt som er en variant av nordmørsdialekt. Den er et bymål snakkes av innfødte i Kristiansund kommune, hovedsaklig fra Kirklandet, Innlandet, Gomalandet, Nordlandet og "bysiden" av Frei. Yngre og unge på "innersida" av Frei snakker også kristiansundsdialekt, mens eldre snakker fortsatt Freidialekt med e, mens yngre og de nevnte over snakker med æ.

                                               

Midtøstlandsmål

Midtøstlandsmål eller midtøstlandsk er ei lita gruppe med talemål som tilhører flatbygdmåla innenfor østlandsk. Begrepet samler blant annet målførene på Romerike, Ringerike og Modum. Geografisk ligger midtøstlandsk sør for opplandsmålet, nord for vikværsk som regnes som den nærmeste dialekten til midtøstlandsk, og øst for midlandsmålet.

                                               

Opplandsmål

Opplandsmål eller opplandsk beskriver dialektene i et begrenset område på det indre Østlandet, geografisk synonymt med det tidligere Opplandene, man kan se felles kjennetegn mellom opplandsmål og talemålet i Oppland fylke. Noen tar også med målene i nedre Gudbrandsdalen og i sørlige deler av Østerdalen. Opplandsmålet tilhører østlandsk og er et flatbygdmål, på linje med vikværsk, midtøstlandsk og østerdalsk.

Sunndalsøramål
                                               

Sunndalsøramål

Sunndalsøramål er en dialekt av nordmørsk som blir snakket i Sunndal på Nordmøre. De grunnleggende målmerkene er kløyvd infinitiv og trykkplassering i ord som dia lekt.

Valdresmål
                                               

Valdresmål

Valdresmål er talemålet som snakkes i Valdres og som tilhører målgruppa midlandsmål innenfor østlandske målformer. Valdresmål har mange likheter med hallingmål. Dialekta ble i 2005 kåra til Norges mest populære dialekt av Reiseradioen på NRK. I Begnadalen og Hedalen er talemålet mer likt ringeriksmål, og da spesielt ådalsmålet som tales nord på Ringerike. Der er også målformen bokmål. I Etnedal har talemålet enkelte likheter med opplandsk.

Users also searched:

norske dialekter,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →