Back

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - norskopplæring. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartement ..                                               

Geir Barvik

Geir Barvik er en norsk statstjenestemann og organisasjonsleder. Han er generalsekretær i Folkeuniversitetet fra 2018. Han var administrerende direktør for Husbanken fra 2001 til 2010, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra 2010 til 2016 og direktør i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2016 til 2018.

                                               

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet er et norsk statlig direktorat opprettet i 1988 og underlagt Justis- og beredskapsdepartementet da Statens utlendingskontor og Statens flyktningssekretariat ble slått sammen. Se Sentralpasskontoret for perioden 1917–87 Direktør er Frode Forfang. Direktoratet har ansvar for behandling av søknader om visum, oppholdstillatelse, statsborgerskap, reisedokumenter for utlendinger og beskyttelse asyl og for driften av asylmottak. UDI behandler også søknader om såkalt assistert retur, en ordning som gir økonomisk støtte til asylsøkere med avslag på søknaden sin som må returne ...

                                               

Ffkf

ffkf er Norges største flyktningfaglige forum, med over 270 medlemskommuner. Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene, samt å målbære medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Organisasjonen ble etablert i 1992 for å gi små og mellomstore kommuner som bosatte flyktninger et felles forum for fagspørsmål. De første årene fungerte ffkf i stor grad som et kontaktforum, hvor en fikk drøfte felles saker, og finne løsninger på tvers av kommunegrensene. Etterhvert ble forumet profesjonalisert, og ble bl.a. høringsinstans i sake ...

                                               

Libe Rieber-Mohn

Libe Solberg Rieber-Mohn er en norsk politiker og statstjenestekvinne. Hun ble i statsråd 17. juni 2016 utnevnt til Geir Barviks etterfølger som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra august 2016. Rieber-Mohn er utdannet cand.sociol. fra Universitetet i Oslo, og jobbet frem til 2003 i ulike stillinger i Oslo kommune og innen politikk. Hun var medlem av Oslo bystyre 1987–1991 og 1999–2003. Fra 2004 arbeidet hun med politikk på heltid, først som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og fra 2005 til 2009 som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartemen ...

                                               

Født Fri

Født Fri er en norsk privat stiftelse opprettet 15. november 2017 av Shabana Rehman Gaarder etter en samtale med Abid Raja som hun kjente siden barndommen for å jobbe mot æresrelatert vold og kontroll. Daglig leder er Shabana Rehman Gaarder. Født Fri har siden 2017 mottatt 15 millioner kroner i offentlig støtte til å bekjempe æresvold. Det har blitt stilt spørsmål ved at en privat organisasjon ledet av en tidligere komiker og uten faglig kompetanse på vold fikk flere millioner uten utlysning til å bekjempe vold, i stedet for at pengene gikk til etablerte fagmiljøer med kompetanse på voldsf ...

                                               

Ellen Seip (1949)

Ellen Seip er en norsk offentlig tjenestekvinne. Hun var departementsråd fra 2002 til 2016. Seip har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 1976 med en på en undersøkelse om kvinners psykiske helse Hun ble ansatt i Sosialdepartementet i 1980 hvor hun steg i gradene til byråsjef i 1987, ekspedisjonssjef i sosialavdelingen i 1999 og departementsråd i januar 2001. Fra 2002 til 2003 var hun departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som fra 2004 ble omorganisert til Arbeids- og sosialdepartementet. Fra omdøpt 2006 kalt Arbeids- og inkluderingsdepartementet og igjen om ...

                                               

Andreas Halse (1986–)

Andreas Christiansen Halse er en norsk spaltist og tidligere politiker. Halse var leder i Sosialistisk Ungdom SU fra deres 24. ordinære landsmøte på Hamar 25. juni 2012, da han etterfulgte Olav Magnus Linge. Han hadde da sittet i sentralstyret siden 2009 og var dets faglige leder. Han har videre vært fylkesleder i Akershus SU, og representerte SV i Akershus fylkesting. Halse gikk av som SU-leder ved landsmøtet i 2014. Han var senere daglig leder i Svenssonstiftelsen, før han fra årsskiftet 2018–2019 gikk over i en stilling som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Halse har væ ...

                                               

Midt-Norge

Midt-Norge er en region i Norge med varierende avgrensning, avhengig av hvem som bruker det. Midt-Norge er ikke et veldefinert geografisk område og kan ikke regnes som en landsdel. Snevrest forstått utgjøres det av fylket Trøndelag, utfra en tradisjonell inndeling av landet i fem landsdeler. I videre betydning kan det også omfatte Nordmøre eller hele Møre og Romsdal fylke, Nord-Østerdal, og / eller Helgeland i Nordland fylke.

                                               

Polakker i Norge

Polakker i Norge, det vil si innvandrere i Norge fra Polen, er den største av innvandrergruppene i Norge, og den raskest økende. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, og den økte til å bli den største i løpet av 2007. Per 1. januar 2015 er det 91 000 polske innvandrere med etterkommere i Norge. 1. januar 2021 er tallet steget til 117 331 og polakker utgjør i 2021 11.79% av innvandrerbefolkningen. Polakker er den klart største innvandrerminoriteten i Norge Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Sentral-Europa og Baltikum den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innrei ...

                                               

Hausmanns gate (Oslo)

Hausmanns gate er en av Oslos hovedferdselsårer. Gaten ligger i strøkene Fjerdingen og Hausmannsområdet, i det meste av sin lengde på skillet mellom bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen. Gaten er cirka 750 meter lang og går fra Nylandsveien over Hausmanns bru til Møllergata, hvor den fortsetter som Rosteds gate. Hausmanns gate har stor trafikk og er en hovedfartsåre mellom sentrum og nordlige del av indre by videre nordover Maridalsveien og Uelands gate. Busslinjene 34 og 54 går i Hausmanns gate fra Calmeyers gate til Maridalsveien. I september 2019 åpnet en trikkelinje gjennom gaten fra ...

                                               

Sahfana Mubarak Ali

Sahfana Mubarak Ali er utdannet spesialpedagog fra Universitetet i Stavanger, og har tidligere arbeidet som minoritetsrådgiver i IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun stilte til valg for første gang ved lokalvalget i 2011, og ble valgt inn som nummer 7 av Arbeiderpartiets 19 representanter i Stavanger bystyre. Hun har i denne perioden vært Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunalstyret for levekår, samt flere andre ledende stillinger i partiet. Hun ble gjenvalgt til bystyret i september 2015. Hun ble 3. vararepresentant på Stortinget for Rogaland Arbeiderpartiet i perioden 2017–2 ...

                                               

Shabana Rehman Gaarder

Shabana Rehman Gaarder er norsk standup-komiker, skribent, dramatiker og foredragsholder. Hun kom til Norge i 1977 og er vokst opp på Holmlia i Oslo. Rehman Gaarder var tidligere gift med komikeren Dagfinn Nordbø. I 2008 giftet hun seg med NRK-journalisten Martin Gaarder, og tok hans etternavn.

                                     

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006, og er tildelt oppgaver som tidligere lå under Utlendingsdirektoratet, herunder

 • Følge opp introduksjonsloven, forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet.
 • Følge opp regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap.
 • Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente.
 • Være pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen.
 • Drifte Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om innvandring og integrering.
 • Være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

IMDi har hovedkontor i Oslo og regionale enheter i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik.

                                     
 • Husbanken fra 2001 til 2010, direktør for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet fra 2010 til 2016 og direktør i Justis - og beredskapsdepartementet fra 2016 til
 • og innvandringspolitikken. Ansvaret for integrering statsborgerloven og Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi ligger hos Kunnskapsdepartementet
 • arrangerer konferanser og studieturer for medlemskommunene, og har en samarbeidsavtale med Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Offisielt nettsted
 • stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Prøven arrangeres av Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Testen omtales gjerne som en synstest
 • og statstjenestekvinne. Hun ble i statsråd 17. juni 2016 utnevnt til Geir Barviks etterfølger som direktør for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
 • i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi I perioden 1995 - 1998 jobbet Prohic med Nansenskolens prosjekt Demokrati, menneskerettigheter og fredelig
 • Osmund Kaldheim i Husbanken. Han var tidligere direktør i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet noe som medførte stillingsomplasseringer på grunn av
 • klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd En uavhengig revisjonsrapport utarbeidet for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi
 • årsskiftet 2018 2019 gikk over i en stilling som rådgiver i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Halse har vært skribent, blant annet som spaltist i Aftenposten
 • regionkontor Midt - Norge Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Midt - Norge Arbeidstilsynet Midt - Norge Kystverket Midt - Norge og Statens vegvesen, region
 • direktør i Telenor Broadcast Holding 2004 2005 og direktør i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi 2005 2010. Fra 2010 til 2017 var Kaldheim
 • sannsynligvis byens eldste bedehus da det ble revet i 2001. Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDI holdt til i nr. 23 - 25 noen år på 2000 - tallet, før
                                     
 • Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Høgskulen på Vestlandet Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Kompetanse Norge Kunsthøgskolen i Oslo De nasjonale forskningsetiske
 • Polen. I en undersøkelse i regi av Integrerings - og mangfoldsdirektoratet sier syv av ti arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum at de ønsker å bosette
 • minoritetsrådgiver i IMDi Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Hun stilte til valg for første gang ved lokalvalget i 2011, og ble valgt inn som nummer
 • på initiativ fra Venstres leder Trine Skei Grande og Abid Raja. Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi startet i 2020 en gransking av organisasjonen
 • Rudinow Sætnan og Heidi Mork Lomell samt forfatter av to kapitler, 2010 Mangfold refleksjonsnotat for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet IMDi 2012
 • og fritt tilgjengelige rapporter med verktøy fra nasjonale og internasjonale prosjekter Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Faglige nyheter og erfaringer
 • og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Husbanken Integrerings - og mangfoldsdirektoratet Justervesenet Justis - og beredskapsdepartementet Klima - og
 • i Geelmuyden Kiese, kommunikasjonssjef i Tide og seniorrådgiver i Integrering og mangfoldsdirektoratet Store norske leksikon, oppført som Lubna Fjell
 • Retrievers medieanalyse for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet utgitt i årsrapporten fra 2009, Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv Denne
                                     
 • kommuner Arkivert 11. juli 2014 hos Wayback Machine. Integrerings - og mangfoldsdirektoratet 2009. Besøkt 16. juni 2013. Languages across Europe :
 • norske medier. Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv. Årsrapport 2009 PDF Integrerings - og mangfoldsdirektoratet s. 3. ISBN 978 - 82 - 8246 - 005 - 7. 
 • innvandreres situasjon på boligmarkedet? IMDI - Rapport. Integrerings - og mangfoldsdirektoratet 4 7 148 - 156. ISBN 978 - 82 - 92757 - 97 - 0. Besøkt 30. mars
 • som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt

Users also searched:

integrerings- og mangfoldsdirektoratet, norskopplæring. integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →