Back

Norsk kulturråd - norsk. Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen. Rå ..                                               

Norsk kulturråds oversetterpris

Norsk kulturråds oversetterpris ble utdelt av Norsk kulturråd fra 1968 til 1994. 1981: Peter Magnus. 1982: Herbert Svenkerud. 1975: Olav Rytter. 1968: Sigmund Skard. 1993: Olav Angell. 1985: Gunnel Malmström. 1969: Eli Krog. 1973: Trygve Greiff. 1988: Paal Brekke. 1992: Jan Erik Vold. 1976: Lotte Holmboe. 1977: Odd Bang-Hansen. 1972: André Bjerke. 1970: Nils Lie. 1980: Kjell Risvik. 1991: Isak Rogde. 1984: Albert Lange Fliflet. 1979: Carl Hambro. 1989: Aud Greiff. 1978: Axel Amlie. 1971: Hartvig Kiran. 1994: Kari Risvik. 1983: Ivar Eskeland. 1986: Halldis Moren Vesaas. 1990: Anne-Lisa Amad ...

                                               

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har til oppgave å stimulere norsk åndsliv, verne kulturarven og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Fondet ble opprettet etter stortingsvedtak i 1964, og administreres av Norsk kulturråd innenfor rammer som vedtas årlig av Stortinget. I 2010 fordelte fondet 430.1 millioner kroner. Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan søke tilskudd fra fondet innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthånderk, scenekunst, kulturvern, barne- og ungdomskultur, kunst og ny teknologi, rom for kunst / andre formål. Kategoriene kan ...

                                               

Kulturnett

Kulturnett Norge var en Internett-satsing fra Kultur- og kirkedepartementet. Den ble lansert 8. desember 1998 med redaksjon lagt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Kulturnett ble lagt ned 1. mars 2013 og tjenestene overført til andre nettsteder, fortrinnsvis Kultursøk og Norvegiana, samt en fellesløsning for Regionale kulturnett. Siden 2003 har Kulturnett vært drevet som en del av ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum fra 2010 en del av Norsk kulturråd. Dette er et felles webhotell og tjenestetilbyder innen arkiv, bibliotek og museum. Regionale kulturnett eksistere ...

                                               

Kristin Danielsen

Kristin Danielsen er en norsk danser, koreograf og leder i kultursektoren. Hun er fra 2016 direktør i Norsk kulturråd. Danielsen er utdannet danser Norges dansehøyskole i 1994. Hun har også studert ved Broadway Dance Centre i New York i 1997 og fullførte i 1999 en master i kulturledelse arts management fra City University London. Fra 1994 til 1996 var hun frilans danser og koreograf og pedagog. Fra 1999 til 2001 var hun leder av Black Box Teater. Til 2006 drev hun selskapet Danielsen Kroepelien Arts Management AS. Hun var daglig leder i Ny musikk fra 2006 til 2010. Fra 2011 til 2013 var hu ...

                                               

Tekstilindustrimuseet

Tekstilindustrimuseet er et museum i Salhus, i Åsane bydel i Bergen, 22 km fra Bergen sentrum. Det er lokalisert i de gamle fabrikkbygningene til Salhus Tricotagefabrik, et nasjonalt teknisk-industrielt kulturminne, og arbeider med formidling, dokumentasjon og forskning på norsk trikotasjeindustri og tekstilindustri. Museet ble stiftet i 1992 under navnet Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter, og ble offisielt åpnet for publikum i 2001. I 2020 ble fabrikkanlegget fredet, og museet skiftet navn til Tekstilindustrimuseet.

                                               

Stein Slyngstad

Stein Slyngstad er utdanna siviløkonom. Han var direktør for Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus fra 1992 til 1997. I tidsrommet 1997-2001 var han daglig leder for Henie Onstad Kunstsenter og han var direktør for Norsk filmfond 2001-2007. Slyngstad var direktør i ABM-utvikling fra 1. september 2009 til 31. desember 2010 da ABM-utvikling ble slått sammen med Norsk kulturråd. Fra 2011 har han vært avdelingsdirektør for Kunstavdelingen i Norsk kulturråd. Han sluttet i Kulturrådet 17. august 2012. Fra 1. januar 2018 er Slyngstad direktør i Kulturetaten i Oslo kommune.

                                               

Marianne A. Olsen

Marianne Annaniassen Olsen er en norsk museumsdirektør og medlem av Norsk kulturråd. Hun er utdannet i historiker fra Universitetet i Tromsø. Hun var ansatt som konservator ved Perspektivet Museum i Tromsø fra 1997 til 2018, og er fra 2019 direktør samme sted. I 2010 mottok hun Gandhistipendet for Religiøse fellesskap – Et dokumentasjons- og utstillingsprosjekt ved Perspektivet Museum. Hun var medlem av Norsk kulturråd 2012–2015.

                                               

Ole Jacob Bull

Ole Jacob Bull er norsk forlagsmann og direktør for Norsk kulturråd 1996–2010. Bull er oppvokst i Tønsberg. Han har studert statsvitenskap, historie og nordisk litteratur mellomfag cand.mag. 1974. Han har gjennomført studier i historie ved Sorbonne og i litteratur med Creative Writing ved New York City College Master of Arts. Bull var konsulent i Gyldendals informasjonsavdeling 1977–79, han ledet Norsk Forfattersentrum 1980–82, var forlagsredaktør i Pax forlag 1984, informasjonssjef, forlagsredaktør og redaksjonssjef i Aschehoug 1984–96 og direktør i Norsk kulturråd 1997–2010. I årene 2011 ...

                                               

Kreativt Norge

Kreativt Norge er et regionkontor i Norsk kulturråd som ble etablert i 2017. Kreativt Norge inngår i Erna Solbergs regjerings satsing på "kulturell og kreativ næring" i 2017. Regjeringen ønsket at kontoret skulle lokaliseres utenfor Oslo. Det ble lagt til Trondheim, etter det kulturministeren kalte en "audition" mellom de sju byene i storbynettverket. Trondheim ble valgt blant annet for å utnytte teknologimiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som er kunnskapspartner for Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping ...

                                               

Terje Adde

Terje Adde er en norsk musikkpedagog, dirigent, komponist og kulturadministrator fra Namsos. Fra 1965 til 1967 spilte han i rockebandet "Mads inc.", sammen med blant andre Åge Aleksandersen. Adde har i en årrekke jobbet i kulturlivet i hjembyen Namsos, som frilanser, komponist og arrangør, kulturskolerektor og kultursjef. Han mottok i 1990 kommunens kulturpris. Han har hatt verv i Musikernes fellesorganisasjon, Nordisk union for musikkutdannere NUMU, Norsk musikkråd NMR og Frivillighet Norge.

                                               

Helge Sivertsen

Helge Sivertsen var en norsk skolemann og Ap-politiker, særlig kjent for sine fem år som kirke- og undervisningsminister. I yngre år var han mest kjent som friidrettsutøver.

                                               

Einar Lasse Kolsrud

For skuespilleren Lasse Kolsrud, se Lasse Kolsrud Einar Lasse Kolsrud er en norsk billedkunstner og illustratør. E. Lasse Kolsrud har sin utdannelse og diplomoppgave fra kunst- og håndverksskolen i Oslo der han gikk på grafisk linje fra 1981 til 1985. Han har som avistegner blant annet tegnet for Morgenbladet på 1980-tallet. Siden har han arbeidet mest med rein billedkunst, særlig grafikk. Lasse Kolsrud har blant annet samarbeidet med sin kone, billedkunstneren Gunhild Vegge, om en rekke fargetresnitt med stiliserte og humoristiske motiver. I 2002 illustrerte de poeten Henning Kramer Dahls ...

Norsk kulturråd
                                     

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen. Rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål i henhold medlemmenes faglige og kunstneriske skjønn og det sittende Stortingets prioriteringer. Videre er Kulturrådet rådgivende organ for det offentlige i kulturspørsmål. Rådet kan på egen hånd ta initiativ til kulturpolitiske konferanser, forsøks- og utredningsvirksomhet. Rådet administrerer de syv innkjøpsordningene for litteratur til norske bibliotek. Direktør fra 2011 var Anne Aasheim og fra 2016 Kristin Danielsen.

                                     

1. Virksomhet

Kulturrådet deler årlig ut Norsk kulturråds ærespris. Norsk kulturråd har siden 2007 hatt ansvaret med å bestemme hvilke uke- og månedsaviser som skal få pressestøtte.

I 2009 forvaltet rådet 905 millioner kroner årlig. 860 millioner av disse ble fordelt til kunst- og kulturformål – til litteratur, musikk og billedkunst, til stipender, utstillinger og offentlige innkjøp. Tidligere ble Kulturrådets medlemmer oppnevnt av regjering og storting. Nå oppnevnes samtlige medlemmer av regjeringen. Rådsmedlemmene sitter for fire år av gangen og halvparten er til valg annethvert år. 80-90 medlemmer av underutvalg for forskjellige kunstarter vurderer støtte til prosjekter, søknader og rapporter. Disse skriver innstillinger som vurderes av Kulturrådets ti medlemmer. Anne Aasheim er direktør fra 2011 etter at Guri Skjeldal hadde vært fungerende direktør etter at Ole Jacob Bulls åremålsperiode gikk ut 31. juli 2010.

Kulturrådets administrasjon har både sekretariats- og direktoratsoppgaver. Administrasjonen er sekretariat for det kollegiale organet Kulturrådet, og administrerer søknadene til Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. I tillegg har administrasjonen oppgaver tilknyttet museumsutvikling, forskning og utvikling samt internasjonale oppgaver. Kulturrådet er programpartner for noen av kulturutvekslingsprogrammene som finansieres gjennom EØS-midlene og kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa. Administrasjonen forvalter også kulturnæringsstøtte, sammen med Innovasjon Norge og støtteordningen for Norsk-islandsk kultursamarbeid. Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ligger også til Kulturrådets administrasjon.

I 2011 ble ABM-utvikling nedlagt, og ansvaret for bibliotekforvaltning overført til Nasjonalbiblioteket, arkivoppgavene ble i 2015 overført til Riksarkivet, mens forvaltning av museumsutvikling ligger til Kulturrådets administrasjon.

                                     

2. Historie

Kulturrådet ble opprettet i 1965 etter stortingsvedtak i 1964. Frem til 2009 ble fire av rådets dengang 13 medlemmer utnevnt av Stortinget, to av Kommunenes Sentralforbund og syv av kulturministeren. I dag utnevnes de ti rådsmedlemmene av Kongen i statsråd.

I 2008 ble ansvaret for å fordele hvor stor andel av rådets midler som skulle fordeles til henholdsvis scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk, museumsformål eller allmenne kulturformål flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet.

Den daværende debattredaktøren i Aftenposten, Knut Olav Åmås, kritiserte sommeren 2010 det han oppfattet som Kulturrådets manglende selvstendighet overfor departementet: "Norsk kulturråd har i 2010 en ytterst forvirrende og forvirret rolle. Det tidligere vitale og selvstendige rådet er borte. Direktøren er en administrator uten stor innflytelse, fordi Kulturrådets virksomhet i stigende grad er bundet på hender og føtter. Siden Åse Kleveland Ap var kulturminister i første halvdel av 90-tallet er Norsk kulturråd systematisk vingestekket og blitt en utfører av oppgaver som ikke anses som store nok til å fortjene plassering i Kulturdepartementet. Senere statsråder og ledere i embetsverket i departementet har vært enten uinteressert, uopplyst eller rett og slett aktivt villet begrense rådets selvstendighet."

I 2013 ble den nye kulturrådsloven vedtatt. Dette er ren rammelov som overlater til Kulturdepartementet å utfylle med forskrifter om kulturrådets virksomhet, men lovfester Kulturrådets uavhengige rolle som vedtaksmyndighet.

Kulturrådets administrasjon flyttet fra Militærhospitalet til Mølleparken 2 ved Akerselva i 2013.

                                     

3. Rådsmedlemmer

Oppnevnt for 2016–2019
 • Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Rådets leder.
 • Martin Eia-Revheim, hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen Sentralen.
 • Jorunn Veiteberg, dr.philos. i kunsthistorie.
 • Thorbjørn Gabrielsen, kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival.
 • Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge.
Oppnevnt for 2014–2017
 • Arne Fagerholt f. 1964, utdannet ballettdanser og koreograf.
 • Anne Oterholm f. 1964, forfatter og utdannet cand.philol.
 • Anne Marit Noraker f. 1971, direktør for Valdresmusea fra 2011.
 • Geir Haraldseth f. 1977, leder ved Rogaland Kunstsenter.
 • Soon-Mi Chung f. 1952, musiker og pedagog.
Varamedlemmer
 • Direktør Roy Høibo, Sand 2014–2017.
 • Direktør Sven Åge Birkeland, Bergen 2014–2017.
 • Rami Maktabi, produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold f. 1968, 2016–2019.
 • Forsker Kirsti Mathiesen Hjemdal, Kristiansand 2014–2017.
 • Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova f. 1976 2016–2019.

Users also searched:

norsk kulturråd,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →