Back

Ord - norske ord og uttrykk. Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendi ..                                               

OHare internasjonale lufthavn

Chicago OHare internasjonale lufthavn er USAs nest travleste flyplass, etter Hartsfield internasjonale flyplass som er den travleste. Over 70 millioner passasjerer reiste igjennom Chicago OHare Airport i 2000. Flyplassen ligger 32 kilometer fra Chicago sentrum, og har i dag fire terminaler og seks rullebaner. SAS har avganger fra lufthavnen til København lufthavn og til Stockholm lufthavn, Arlanda og Norwegian har fra mars 2018 rute til London Gatwick lufthavn.

                                               

Livets Ord

Livets Ord er en svensk idealistisk stiftelse, frimenighet og megakirke i Uppsala i Sverige. Menigheten ble stiftet i 1983, av Birgitta og Ulf Ekman. Ulf Ekman var menighetens hovedpastor fra starten og fram til 2014 og var samtidig blant de fremste representantene for trosbevegelsen i Skandinavia. Under en gudstjeneste på Livets Ord den 9. mars 2014 informerte Ulf Ekman at han forlot forsamlingen for å bli katolikk. Han konverterte 22. mai 2014. Livets Ord er en del av Trosbevegelsen. Ukentlig har menigheten besøk av omtrent 4 000 mennesker 2019. Den tidligere menigheten Levende Ord, nå C ...

                                               

Svevende ord bibelsenter

Svevende Ord Bibelsenter er navnet på parodimenigheten som presenteres på den satiriske nettsiden Herregud.com, som ved gjentatte anledninger har blitt truet med politianmeldelse på grunn av påstander om blasfemi. Svevende Ord har vært på Internett siden 1999.

                                               

Edward Ord

Edward Otho Cresap Ord var en amerikansk ingeniør og offiser i United States Army som var i kamp i seminole-krigen, indianerkrigene og den amerikanske borgerkrigen. Han var øverstkommanderende for en armé i de siste dagene av den amerikanske borgerkrigen og han var sentral i å tvinge frem overgivelsen til general Robert E. Lee i Confederate States Army. Han designet også Fort Sam Houston. Han døde i Havanna på Cuba av gulfeber.

                                               

Den hvite ørns orden

Den hvite ørns orden er en polsk orden. Den ble innstiftet av kong August II i 1705 / 1709. Ordenen har navn etter ørnen i Polens riksvåpen. Den hvite ørns orden er den fremste av Polens seks ordener. Den har én klasse, gjerne omtalt som storkors og kan tildeles med kjede. Polens president er ordenens stormester.

                                               

St. Olavs Orden

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten".

                                               

Teleskopord

Et teleskopord kalles også sammentrukket ord og er en lingvistisk benevnelse for et ord eller morfem som smelter sammen to eller flere grammatiske funksjoner. Portmanteau -ord blir også brukt som betegnelse på slike ord. En folkelig bruk av portmanteau refererer til et ord som er dannet ved å kombinere både lyder og betydninger fra to eller flere ord. Ordet portmanteau er selv et portmanteau-ord i sin opprinnelige, franske betydning: en sammentrekning av porte og manteau med den nye betydningen "stor koffert", "vadsekk" eller "frakkeholder", eller det kan også bety et "klesstativ". Telesko ...

                                               

Ord og uttrykk i steinindustrien

Ute av hold er når en blokk ikke følger fargeplanet. Tektonikk er læren om mekaniske og dynamiske prosesser som påvirker fjellgrunnen i jordoverflaten. Mineralogi er læren om den kjemiske sammensetning og oppbygning hos mineraler. Og om deres krystallstruktur krystallografi. Noen mineraler består av ett grunnstoff, som f.eks kobber, kvikksølv, sølv og gull. Men de fleste mineraler er sammensatt av flere ulike grunnstoff. Fargeplanet merkes av med to parallelle strek i enden busten av en blokk, for de bergarter der dette er av betydning, som hos syenitt. Geologi er læren om mineraler, danne ...

                                               

Order of Merit

For Order of Merit i golf, se pengeliste. Order of Merit er en britisk orden grunnlagt 23. juni 1902 av kong Edvard VII, med den prøyssiske ordenen Pour le Mérite som forbilde. Ordenen tildeles av monarken personlig til belønning av fremragende innsats for kunst, utdanning, litteratur og vitenskap, eller for annen fremragende innsats monarken ønsker å belønne. Order of Merit har én klasse, medlem, og er inndelt i en sivil og en militær avdeling. I det britiske ordensvesen rangerer Order of Merit etter Order of the Bath. Medlemskap i ordenen medfører ikke adelskap, riddertittel eller annen ...

                                               

Den sorte ørns orden

Den sorte ørns orden var Preussens høyeste ridderorden. Den ble innstiftet av kurfyrst Fredrik III av Brandenburg den 17. januar 1701, en dag før han ble kronet til prøyssisk konge i Königsberg den 18. januar. Ordenens statutter er datert 18. januar 1701. I motsetning til Pour le Mérite var Den sorte ørns orden ingen fortjenesteorden, men en ridderorden. Medlemstallet var begrenset til tredve, de kongelige prinsene ikke medregnet. Før 1848 måtte personer som ikke var av riksfyrstelig fødsel dokumentere å stamme fra åtte adelige og være eldre enn tredve år. De prøyssiske prinsene fikk likev ...

                                               

Finlands hvite roses orden

Finlands Hvite Roses Orden er en finsk orden. Den ble innstiftet 28. januar 1919 av riksforstander Carl Gustaf Mannerheim. Finlands hvite roses orden er oppkalt etter de heraldiske rosene som finnes i Finlands riksvåpen. Finlands president er ordenens stormester og bærer storkorset med kjede.

                                               

Finlands løves orden

Finlands løves orden er en er finsk orden. Den ble innstiftet 11. september 1942 av president Risto Ryti. Navnet viser til Finlands riksvåpen. Finlands løves orden kan tildele for sivil eller militær innsats. Både finske og utenlandske statsborgere kan tildeles ordenen. Finlands president er ordenens stormester. Finlands løves orden rangerer etter Frihetskorsets orden og Finlands hvite roses orden. Innstiftelsen av Finlands løves orden var foranlediget av behov for dekorering av utlendinger.

                                     

Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk. I skrift skilles ord ofte med mellomrom.

Begrepet ord kan i tillegg til betydningen "enkeltord", også brukes om hele uttrykk og tekster.

                                     

1. Etymologi

Den indoeuropæiske grunnformen av "ord" er vrdho. Siden dh kan forvandles til b, er det sannsynlig at det latinske verbum stammer herfra. Verbum betyr "ord", som i uttrykket "verbal fremstilling".

                                     

2.1. Definisjoner Semantisk definisjon

Leonard Bloomfield introduserte begrepet "minimale frie former" i 1926. Ord blir tenkt på som den minste meningsfulle enhet av tale som kan stå av seg selv. Dette korrelerer fonemer enheter av lyd til leksemer enheter av betydning. Men noen skrevne ord er ikke minimale frie former, da de ikke er meningsbærende om de står alene for eksempel the og of i engelsk.

                                     

2.2. Definisjoner Trekk

Innen den minimalistiske skolen av teoretisk syntaks, ses ord også kalt "leksikalske elementer" i litteraturen som "bunter" av språklige funksjoner som er forent i en struktur med form og mening. For eksempel har ordet "bjørner" semantiske egenskaper det betegner virkelige objekter, bjørner, kategorifunksjoner det er et substantiv, tallfunksjon det er flertall, og må samsvare med pronomen og demonstrativer i sitt domene, fonologiske funksjoner det blir uttalt en bestemt måte.

                                     

3. Røtter og affikser

Et ord som ikke kan deles i mindre deler med egen betydning, for eksempel "mann", kalles rotord. En kombinasjon av to eller flere rotord, for eksempel "sjømann", kalles en sammensetning. Når en rot kombineres med et element som i seg selv ikke er et eget ord et "affiks", for eksempel "mannlig", dannes en avledning. Affikser som står foran roten, kalles prefiks. Affikser som står etter roten, kalles suffiks.

En spesiell type suffiks er bøyningsendelsene. En ordform uten bøyningsendelser, men med avledningsaffiks, kalles ordets stamme. Når et avledningsaffiks settes til et ord, dannes en ny stamme, når en bøyningsendelse settes til, er stammen fortsatt den samme. Noen ord bøyes ved at endelsen legges til ulike stammer: "gammel – eld-re – eld-st". Dette kalles suppletivbøying.

                                     

4. Inndeling

Det er vanlig å dele ordene i et språk i leksikalske ord, grammatiske ord og pro-ord. Leksikalske ord refererer til forhold utenfor kommunikasjonssituasjonen, for eksempel "mann", "kjøre". Pro-ord refererer til forhold i kommunikasjonen, for eksempel "dette", "der", "nå". Grammatiske ord får sin betydning kun i forhold til andre ord i teksten, for eksempel "som", "og". Pro-ord og grammatiske ord skiftes sjelden ut i et språk, de utgjør lukkede klasser. De leksikalske ordene er en åpen klasse, der ord går ut av bruk, nye ord importeres eller eksisterende ord danner nye sammensetninger.

                                     

4.1. Inndeling Ordledd

 • Prefiks – forstaving eller forledd i et ord.
 • Suffiks – etterledd til et ord.
 • Infiks – innskudd i stammen i et verb.
 • Affiks – ordledd som er føyd til en ordstamme eller -rot.
                                     

4.2. Inndeling Ordklasser

Ordene i et språk grupperes videre i et antall ordklasser etter form eller funksjon.

 • Adjektiv – beskriver substantiv.
 • Subjunksjon – innleder bisetninger.
 • Adverb – beskriver verb.
 • Konjunksjon – binder sammen to ord eller setninger.
 • Preposisjon – forteller hvor verbet eller substantivet befinner seg i forhold til et annet i tid eller rom.
 • Substantiv – navn på noe eller noen.
 • Interjeksjon - Spesielle ord som gir et bilde av lyder som ikke kan skrives, følelser eller enighet / uenighet.
 • Verb – navn på en handling.
 • Determinativ – bestemmer substantivet nærmere.
 • Pronomen – settes i stedet for et substantiv.

I tillegg kommer betegnelsene

 • Tallord.
 • Artikkel ordklasse.
 • Infinitivsmerke.
                                     

5. Flere ordtyper og beslektede begreper

Det er en mengde begreper i språkvitenskapene og ellers for forskjellige slags ord. Listen viser noen fagbetegnelser fra forskjellige felt som beskriver ordets form eller funksjon.

 • Degenererte varemerker eller deproprialiserte navn – varenavn som er blitt allmennord.
 • Lånord – ord lånt fra et annet språk og som ikke føles fremmed.
 • Metafor – ord eller uttrykk med overført betydning.
 • Hyponym – ord for noe som tilhører en finere inndeling av et overbegrep for eksempel "makrell" i forhold til "fisk".
 • Kenning – fast omskrivning i nordisk middelalder.
 • Term.
 • Heiti – poetisk omskrivning fra nordisk middelalder.
 • Psevdonym – fiktivt navn.
 • Terminologi – fagord eller -uttrykk.
 • Parisyllab – ord som har like mange stavelser som et annet ord.
 • Paronym – ord som er avledet av eller beslektet med et annet ord.
 • Monoptoton – ord med samme form for alle kasus.
 • Antonym – ord som har motsatt betydning av et annet ord.
 • Arveord – ord nedarvet fra de eldste tider.
 • Demonym – innbyggernavn.
 • Vokabel – ord eller uttrykk.
 • Perifrase – omskrivning.
 • Idiom – fast uttrykk som er særegent for et bestemt språk.
 • Diminutiv – forminskelsesord.
 • Onomatopoetikon – lydord.
 • Korruptel – forvansket ord eller tekststed.
 • Ekkoord – ord der samme ledd gjentas, for eksempel "namnam".
 • Palindrom – ord eller uttrykk som staves likt forlengs og baklengs.
 • Teleskopord – ord som er en sammentrekning av flere ord.
 • Akronym – ord bygd opp av forbokstavene i flere ord.
 • Neologisme – nyord i et språk.
 • Homofon – ord som uttales likt, men skrives forskjellig.
 • Leksem eller lemma – alle bøyingsformene av et ord.
 • Frase – uttrykksmåte eller vending.
 • Anagram – ord som er satt sammen av bokstavene fra et annet ord.
 • Initialord – ord sammensatt av forbokstaver.
 • Katakrese – en "død" metafor, det vil si en vanlig sammenlikning.
 • Hyperonym – overbegrep for eksempel "fisk" i forhold til "makrell".
 • Synonym – ord med lik betydning som et annet.
 • Eufemisme – forskjønnende omskriving.
 • Pleonasme – unødvendig tilleggsord.
 • Glose – ord fra fremmed språk.
 • Eponym – personnavn som er blitt fellesnavn for en gjenstand.
 • Navn – ord knyttet til en bestemt ting, person eller sted.
 • Homonym eller homograf – ord som uttales eller skrives likt, men har ulik betydning.
 • Fremmedord – ord som er lånt fra et annet språk og føles fremmed.


                                     

5.1. Flere ordtyper og beslektede begreper Bruk i navn

Ord inngår dessuten i mange egennavn på organisasjoner og annet, Eksempler er Fritt Ord, de kristne Livets Ord, Levende Ord, Ordet og Israel, Ordets liturgi, tidsskriftet Ordet, Ord & Bilde, Svevende ord bibelsenter, Ordknappen, De skjulte ord og bandet Gode Ord Dør Sist.

                                     

6. Se også

 • Trope retorikk.
 • Ordspill.
 • Grammatikk.
 • Etymologi – ordhistorie.
 • Ordklasser.
 • Trope litteratur.
 • Begrep – avgrenset forestilling eller idé.
 • Tekst.
 • Særskriving.
 • Retorikk – talekunst.
 • Semantikk.
 • Ordbok.
 • Språk.
                                     

7. Eksterne lenker

 • Norsk tekstarkiv – Lister og statistikk over ord.
 • Slå opp "ord" i norske ordbøker: Søk etter ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka eller i Det Norske Akademis ordbok.

Users also searched:

ord, norske ord og uttrykk. ord,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →