Back

Helse Nord - helse. Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge ..                                               

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er et norsk senter som skal støtte forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og kommuner. Det ble etablert i Levanger 1. juli 2014. Senteret skal bidra til at kulturelle virkemidler innen daglig pleie og omsorgsarbeid utvikles og benyttes. Senteret er oppdelt i områdene forskning, utdanning og praksis, og skal fungere som et samlingspunkt innen kultur og helse i Norge. HUNT forskningssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord ...

                                               

Distrikt (Nord-Irland)

De 26 distriktene i Nord-Irland er administrative enheter som i 1973 erstattet grevskapene. De styres som enhetlige myndigheter, og noen av dem har status som city.

                                               

Samisk helsepark

Samisk helsepark er et offentlig behandlingstilbud og kompetansesenter i Karasjok som skal tilby helsetjenester innen områdene somatikk, geriatri, psykisk helse og rus spesielt rettet mot den samiske befolkningen i Norge. Parken ble vedtatt opprettet av det regionale helseforetaket for Nord-Norge, Helse Nord i 2011. Helseparken bygges av Finnmarkssykehuset i Karasjok, og er planlagt ferdigstilt 2018 / 2019. Samisk helsepark er ment å samle og utvide tilbudet fra de eksisterende institusjonene Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern SANKS, Finnmarksklinikken, og Spesialistlege ...

                                               

Nord-Kosovo

Nord-Kosovo er et uoffisielt navn på den nordlige delen av Kosovo som er befolket av etniske serbere. Kosovo for øvrig har albansk flertall. Etter at Kosovo erklærte selvstendighet i 2008, nektet den serbiske befolkningen i Nord-Kosovo å godta dette og regionen fortsatte å eksistere som et serbiskstyrt område, med tette bånd til Serbia. Serbia og Kosovo ble i april 2013 om delvis selvstyre for Nord-Kosovo, som et ledd i en avtale om normalisering av forbindelsene mellom de to landene.

                                               

Marianne Telle

Marianne Telle er en norsk forretningskvinne som jobber med arbeidskraft. Hun er best kjent gjennom vervet som styreleder i Helse Nord fra 2016 til hun trakk seg 14. mai 2018, samt for trusselsaken med Tor Ingebrigtsen fra 2017. I det private er hun siden 2008 direktør og rådgiver i Bedriftskompetanse i Tromsø stiftet 1989, samt rådgiver i turmatselskapet Drytech AS på Tomasjord og lektor ved Kongsbakken videregående skole. Av utdanning har hun en cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Tromsø. Ellers har hun mange regionale styreverv, og ble i 2009 innlemmet i styret for kunstfakultet ...

                                               

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag var en statlig høgskole i Nord-Trøndelag. Høgskolen hadde rundt 4 000 studenter og 400 ansatte, fordelt på de fire studiestedene i Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdal. Bevilgning for 2015 var 462 millioner kroner. Strukturen stammet fra Høgskolereformen i 1994, da fire statlige høgskoler i Nord-Trøndelag ble slått sammen. Formålet med høgskolen var å tilby kompetanse som samsvarer med regionens behov. Høgskolen tilbød omkring 100 fag- og profesjonsstudier innen skole, oppvekst, kultur, helse, næring og forvaltning. Disse kunne tas i varierende lengder fra hal ...

                                               

Nord-Korea

Nord-Korea, hanja: 朝鮮民主主義人民共和國, forkortelse DPRK) er et land i østlige Asia i den nordlige delen av Koreahalvøya. Nordkoreanere refererer til sitt eget land som Pukchosŏn, mens navnet Korea er avledet fra Goryeo, et herskerdynasti som styrte i middelalderen. Hovedstaden og den største byen er Pyongyang. Nord-Korea deler grenser med Kina i nord og nordvest langs elvene Yalu og Tumen. En liten del av sistnevnte elv utgjør også Nord-Koreas korte grense med Russland i nordøst. I sør er den koreanske demilitariserte sonen som markerer grensen mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Hele den ...

                                               

Helseundersøkelsen i Trøndelag

Helseundersøkelsen i Trøndelag er den største samlingen av helseopplysninger og biologisk materiale om en befolkning i Norge. Samlingen omfattet opprinnelig data fra mer enn 80 % av innbyggere i Nord-Trøndelag som var 20 år og eldre. Fra 1. januar 2018 er Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke, og fra høsten 2019 ble HUNT utvidet til å omfatte hele Trøndelag. HUNT forskningssenter, som er tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har hatt ansvar for datainnsamlingen. Innsamlingen er foretatt gjennom flere befolkningsundersøkelser, HUNT1, HUNT2, HUNT3 og HUNT4. I ...

                                               

Mette Nord

Mette Nord er en norsk helsefagarbeider, arbeiderpartipolitiker og fagforeningsleder. Hun er fra 2013 leder av Fagforbundet. Nord har bodd i Vennesla, en kort tid i Sulitjelma og senere i Porsgrunn. Hun er utdannet helsefagarbeider, og ble tillitsvalgt fra 1983, men har siden 1988 tillitsvalgt på heltid. Hun tok videregående utdannining samtidig med helsefagadministrasjon på Handelshøyskolen BI. Hun var fylkesleder for Norsk Helse- og Sosialforbund i Telemark fra 1988 og ble senere nestleder i Fagforbundets lokale avdeling i Telemark. Hun ble valgt inn i den sentrale ledelsen i Fagforbunde ...

                                               

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol er en norsk politiker. Hun har vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013. Hun sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité. I 2020 ble hun valgt til leder av Trøndelag Arbeiderparti.

                                               

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord er en videregående skole i Lillehammer. Skolen åpnet i 1996 og skiftet navn ved en omorganisering i 2014. Ved skolen finner man er rekke yrkesrettede studieprogram: Bygg og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse og oppvekstfag, teknikk og industriellproduksjon. Skolen tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse.

                                               

Ole Meier Kjerkol

Ole Meier Kjerkol var en norsk psykolog og politiker. Han vokste opp i Grong og Steinkjer som sønn av veioppsynsmann Ivar Kjerkol og hustru Gunhild Skogmo. Han var gift med sykepleier Bodil Johanne. Deres datter er stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. Han hadde psykologisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1973 og spesialistutdannelse i samfunnspsykologi fra 1993. Kjerkol var ansatt innen alkoholomsorgen 1970–1974 og skolepsykologitjenesten 1974–1984. Han var helse- og sosialsjef i Stjørdal kommune 1984–1989, leder for Ressurssenter for omsorgstjenester 1989–1994 samt sjefpsykol ...

                                     

Helse Nord

Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og på Svalbard. Administrasjonen i Helse Nord ligger i Bodø. Cecilie Daae er foretakets administrerende direktør og Renate Larsen er foretakets styreleder.

Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.

Helse Nord er organisert i seks helseforetak. Foretakene har egne styrer og er selvstendige rettssubjekter.

 • Nordlandssykehuset.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • Helgelandssykehuset.
 • Sykehusapotek Nord.
 • Finnmarkssykehuset.
 • Helse Nord IKT HF.

De regionale helseforetakene i Norge ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi. Helse Nord RHF skal oppfylle målsettinger gitt av nasjonale myndigheter.

Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:

 • Helsemessig og sosial beredskap.
 • Apotektjeneste på sykehus.
 • Syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Rehabilitering og habilitering.
 • Laboratorie- og radiologiske tjenester.
 • Psykisk helsevern.
 • Somatisk fysisk helsetjeneste.
 • Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Hovedoppgavene som Helse Nord RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor regionen er:

 • Forskning.
 • Utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling.
 • Pasientbehandling.
 • Utdanning av helsepersonell.
 • Opplæring av pasienter og pårørende.

Samarbeid

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høgskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Nord RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene.

Andre enheter

Helse Nord IKT og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering SKDE er også organisert sammen med administrasjonen Helse Nord RHF, men som egne enheter.

                                     
 • Helse Nord - Trøndelag HF er en del av helseforetaksgruppen i Midt - Norge med Helse Midt - Norge RHF som eier. Helse Nord - Trøndelag HF ledes av eget styre og
 • Helse Nord IKT HF ble etablert som et helseforetak 1. januar 2017. Helseforetakets direktør er Oddbjørn Schei. Nasjonal IKT Helse Vest IKT Helse Nord
 • Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fire helseforetak: Helse Nord - Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Sykehusapotekene i Midt - Norge
 • undersøkelseskommisjon for helse - og omsorgstjenesten Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter Helse Nord Helse Midt - Norge Helse Vest Helse Sør - Øst Vinmonopolet
 • Sykehusapotek Nord HF er et helseforetak som eies av det regionale helseforetaket Helse Nord Sykehusapotek Nord HF driver sykehusapotek og farmasøytiske
 • Universitetssykehuset Nord - Norge HF UNN, nordsamisk: Davvi - Norgga universitehtabuohcceviessu er en del av Helse Nord RHF. Sykehuset har rundt 6500 medarbeidere
 • Stortingets helse - og omsorgskomité er en fagkomité i Stortinget. Den behandler saker om helsetjenester, pleie - og omsorgstjenester, folkehelsearbeid
 • kultur og helse i Norge. HUNT forskningssenter ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, Helse Nord - Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord - Trøndelag
 • sørsamisk: Helgelaanten skïemtjegåetie er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF, og består av en rekke enheter som ble slått sammen 1. januar 2002
 • HF, eller Finnmárkku buohcciviessu DF, er ett av seks helseforetak i Helse Nord RHF, og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke
                                     
 • fellesskap som helseforetaket Helse Nord - Trøndelag, som er underlagt det regionale helseforetaket Helse Midt - Norge. Helse Nord - Trøndelag er den største arbeidsgiveren
 • Helse er en kommune i kretsen Ditmarsken i delstaten Schleswig - Holstein, Tyskland. Helse ligger i Marne - Nordsjøs amt, og i Marnelands amt inntil 1. januar
 • Utdannelse og bibliotek, helse - og sosialsektor og for Eurostats NUTS. Nord - Irland har fem regioner for utdannelse og bibliotekvesen: Helse - og sosialsektoren
 • et helseforetak som er eid av staten ved det regionale helseforetaket Helse Nord Nordlandssykehuset HF dekker spesialisthelsetjenesten i de tre nordlandske
 • samiske befolkning I regjeringens nasjonale Helse og sykehusplan omtales prosjektet slik: Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset har vedtatt å etablere Samisk
 • brukerutvalgene og en sekretær fra Helse Nord Bisittere på møtene er også en informasjonskonsulent og medisinsk rådgiver fra Helse Nord Statens legemiddelverk
 • igjen er en del av det regionale helseforetaket Helse Nord Rønvik sykehus er en del av den psykiske helse og rusklinikken i Salten, Vesterålen og Lofoten
 • kommunene i Nord - Kosovo utgjøre en region med selvstyre i saker som gjelder økonomisk utvikling, arealplanlegging, skolevesen og helse Nord - Kosovo skal
 • Mental Helse Ungdom er en brukerstyrt organisasjon for barn og unge opp til fylte 31 år. Mental Helse Ungdom ble stiftet våren 2005 og teller per 1. januar
 • Nord - Norge er den nordligste og østligste landsdelen i Norge og består av fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Nord - Norge har 9, 1  av folketallet og
                                     
 • Nord universitet lulesamisk: Nuortta universitiehtta, sørsamisk: Noerhte universiteete, engelsk: Nord University er et norsk universitet som ble etablert
 • jobber med arbeidskraft. Hun er best kjent gjennom vervet som styreleder i Helse Nord fra 2016 til hun trakk seg 14. mai 2018, samt for trusselsaken med Tor
 • tilbød omkring 100 fag - og profesjonsstudier innen skole, oppvekst, kultur, helse næring og forvaltning. Disse kunne tas i varierende lengder fra halvårsenheter
 • Nord - Korea offisielt Den demokratiske folkerepublikken Korea, koreansk: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk hangul: 조선민주주의인민공화국 hanja: 朝鮮民主主義人民共和國
 • og fagdisipliner, som arv og miljø samfunn og helse mental helse alderssykdommer ungdom og helse overvekt og diabetes kreft og hjerte - karsykdommer
 • Sykehuset Innlandet HF er et av 11 helseforetak i Helse Sør - Øst og tilbyr helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten for store deler av Innlandet fylke
 • helsefagadministrasjon på Handelshøyskolen BI. Hun var fylkesleder for Norsk Helse - og Sosialforbund i Telemark fra 1988 og ble senere nestleder i Fagforbundets
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord RHF Helse Nord - Trøndelag HF Helse Stavanger
 • Aleris Helse er en del av Aleris - konsernet som er det største private helseforetaket i Skandinavia med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Totalt
 • fire regioner, som hver har et regionalt helseforetak: Helse Nord Helse Sør - Øst Helse Vest Helse Midt - Norge Utgiftene til helsevesenet har over lang tid

Users also searched:

helse nord,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →